Alkohol- och drogpolicy

Tillsammans för en drogfri arbetsmiljö

Säkerhet är av största vikt vid alla slags transporter och för oss är en del av det en drogfri arbetsplats och arbetsmiljö. Till hjälp har Josef Lindberg i Sandarne en alkohol- och drogpolicy som företaget arbetar efter. Policyn omfattar och gäller samtliga medarbetare hos oss samt anlitade underleverantörer. Syftet är att genom en tydlig och handlingskraftig policy förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i arbetet. 

Vi tar hand om varandra

Alla på arbetsplatsen har ett ansvar för att den som missbrukar inte skadar sig själv och andra. Grundvärderingen på Josef Lindberg i Sandarne AB:s verksamhet är att vi som arbetskamrater och medmänniskor inte accepterar kollegors missbruk. Beroendet av droger kan i värsta fall ha dödlig utgång och det är av stor vikt att hjälpinsatser kan sättas in i ett så tidigt skede som möjligt. Det är alltid chefen som har det yttersta ansvaret att ta tag i problemet. Alla medarbetare har dock ett moraliskt ansvar att uppmärksamma chefen eller någon annan ansvarig person på att misstanke om missbruk finns. Ofta börjar det med att ställa en vänlig och uppriktig fråga om mående för att belysa att omgivningen ser tecken på problem. Den som lever med ett missbruk tror ofta att detta inte märks.

 
Så här ser vår drog- och alkoholpolicy ut

Alkohol får inte intas på arbetsplatser inom företaget och ingen får vistas där påverkad under arbetstid. Icke medicinsk användning av narkotikaklassade preparat och dopingpreparat får ej förekomma, varken under arbetet eller på fritiden. All användning ska motarbetas. Anställda som missbrukar alkohol eller droger ska alltid ges möjlighet till rehabilitering och återanpassning till arbetet. Det är missbruket – inte medarbetaren – som ska bort.


Josef Lindberg i Sandarne AB ska verka för en öppen, konstruktiv och aktiv attityd till drogfrågor. Bland annat genom:

  • Utbildnings- och informationsaktiviteter om droger och dess verkningar riktade mot nyckelpersoner i företaget.
  • Samtliga medarbetare är informerade om Josef Lindberg i Sandarne AB:s alkohol- och drogpolicy.
  • Ett handlingsprogram för missbruksfrågor som ger handlingsberedskap när misstanke om missbruk uppstår. Detta för att kunna bemöta ett begynnande beroende på ett tidigt stadium.
  • God kontakt med företagshälsovårdens experter på missbruksfrågor samt kontakt med behandlingshem.
  • Att medarbetare som missbrukar alkohol eller andra droger får stöd och hjälp för att upphöra med sitt missbruk.
  • Att det vid representation, personalfester, kurser, konferenser och avtackningar alltid finns alkoholfria alternativ. Generellt skall restriktivitet med alkohol råda vid dessa tillfällen.