Policy

Miljöpolicy

För en transportbransch med sund utveckling


Att arbeta med miljöfrågor är en del av vårt ansvar som företag och transportföretag. Idag är det viktigare än någonsin. För oss är miljöfrågor en del i en effektiv och lönsam affärsverksamhet. Målet är att steg för steg ta oss mot mindre användning av naturresurser. Självklart följer vi lagar och förordningar som rör transportbranschen och transport av farligt gods, men för oss är det bara det första steget. Det behövs mycket mer för att skapa en hållbarare framtid – och vi ska vara en del i det arbetet.

Kvalitetspolicy

​​​​​​​Kvalitet byggs i varje detalj


Du ska alltid kunna lita på oss. Varje dag är målet att vara en trygg, pålitlig och lösningsorienterad samarbetspartner för transporter på både väg, räls och kanske till och med båt. En lyckad transport handlar om förberedelser och planering men också om att kunna lösa situationer som uppstår på vägen. Genom att ha rätt människor på rätt plats med rätt kompetens, ser vi till att utföra våra tjänster i rätt tid och med rätt kvalitet.

Alkohol- och drogpolicy

Tillsammans för en drogfri arbetsmiljö


Säkerhet är av största vikt vid alla slags transporter och för oss är en del av det en drogfri arbetsplats och arbetsmiljö. Till hjälp har Josef Lindberg i Sandarne en alkohol- och drogpolicy som företaget arbetar efter. Policyn omfattar och gäller samtliga medarbetare hos oss samt anlitade underleverantörer. Syftet är att genom en tydlig och handlingskraftig policy förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i arbetet. ​​​​​​​

Arbetsmiljöpolicy

Hög standard på arbetsmiljö


Det ligger i Josef Lindberg i Sandarne AB, medarbetarnas och våra underleverantörers gemensamma intresse att verksamheten håller hög kvalitet och drivs under goda ekonomiska former. Därtill ska vi upprätthålla en hög standard på arbetsmiljön. För Josef Lindberg är en bra arbetsmiljö ett konkurrensmedel och en strategisk fråga.​​​​​​​

Trafiksäkerhetspolicy

Stort ansvar för trafiksäkerheten

​​​​​​​
Josef Lindberg i Sandarne AB arbetar yrkesmässigt med vägtransporter och vi har därmed ett extra stort ansvar för trafiksäkerheten. Alla yrkesförare som är anställda i Josef Lindberg i Sandarne AB och anlitade transportörer ska genom sitt uppträdande i trafiken medverka till att säkerheten på våra vägar ökar.
Vi verkar för det genom att respektera gällande trafikregler och ta hänsyn till medtrafikanter, genom detta bidrar vi till att påverka både arbetsmiljö och yttre miljö så att den blir säkrare och bättre.

Säkerhet och hälsopolicy

Hälsa, miljö och säkerhet


Josef Lindberg i Sandarne AB:s övergripande policy är att genom fortlöpande förbättringar av arbetsmiljön, yttre miljön, energianvändningen, personalpolitiken och produktkvaliteten skapa en säker, miljövänlig och lönsam utveckling av bolagets verksamhet. Ett totalt kvalitetstänkande ska genomsyra all verksamhet inklusive arbete för hälsa miljö och säkerhet.

Partners och leverantörer

Affärsmässiga relationer


Inom Josef Lindberg har vi som mål att alltid vara ärliga och affärsmässiga i relationer med leverantörer och underleverantörer. Vi strävar alltid efter att utveckla affärsrelationer med företag som sköter sin verksamhet i enighet med etiska principer. Josef Lindbergs leverantörspolicy är en integrerad del av vår uppförandekod och gäller för alla partners och leverantörer som Josef Lindberg arbetar med.

Mutor, korruption och penningtvätt

God etisk sed


Det ligger i Josef Lindberg i Sandarne AB, medarbetarnas och våra partners gemensamma intresse att verksamheten håller hög kvalitet och drivs under goda ekonomiska former. Vi ska alltid upp-rätthålla en god etisk sed och inte verka för att mutor och korruption förekommer. För Josef Lindberg är en verksamhet utan mutor och korruption ett konkurrensmedel och därmed en strategisk fråga för oss.